Określenie biorytmów innej osoby

Postępuję podobnie jak „dla mnie”, przy czym wprowadzam datę urodzenia tej osoby, następnie przyciskam B2. W dole lewej części ekranu pokazuje się odwrócone „U” i wybrane dane badanej osoby.

Szybkie określenie biorytmów przyszłych lub minionych. Po uruchomieniu przycisku DATĘ widzę wybraną datę badania, a po wprowadzeniu daty urodzenia własnej, względnie drugiej osoby, naciskani przycisk BI łub B2. Na ekranie pojawia się data osoby wybranej łącznie ze znakiem U zwykłym łub odwróconym. Naciskam F lub R. Każdorazowemu naciśnięciu F towarzyszy na ekranie stan badania przesunięty o jeden dzień do przodu, a przy naciśnięciu R o jeden dzień wstecz wobec daty wyjściowej. W dniach zagrożenia lub minizagrożenia zapalają się światła czerwone lub żółte. Przyciskając BIO każdorazowo otrzymuję nowe biorytmy.

Podobieństwo i biorytmiczną zgodność dwu osób w ciągu całego życia bada się w sposób następujący: wprowadzam datę urodzenia pierwszej osoby, naciskam BI, następnie drugiej osoby, naciskam B2. Uruchamiam przycisk C/S i na ekranie pojawiają się trzy grupy cyfr obrazujące zgodność od 0 do 100% – w każdym rodzaju biorytmu. Na przykład: data urodzenia BI – 11 grudnia 1953 r., B2 – 2 grudnia 1922 r. Naciskam C/S i otrzymuję trzy grupy cyfr: 39, 43, 21. Pierwsza grupa odpowiada cyklowi fizycznemu, a więc pokazuje moment jednoczesności zwiększania się i zmniejszania energii. Druga odpowiada podobieństwu w strefie emocjonalnej, trzecia podobieństwu cyklów intelektualnych. Im większe liczby w każdej grupie, tym bardziej osoby porównywane są do siebie podobne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>